Cada curso impartirase cada dous anos, de acordo co calendario elaborado para o período pola Comisión Académica do Programa. O estudante deberá acreditar nos dous primeiros anos a obtención dun mínimo de 10 ECTS.

Recoméndase un mínimo dunha estadía dun mes ao ano (160 horas/ano x 3 anos = 580 horas).

O estudante realizará a súa estancia de acordo co seu director/a e/ou titor/a, segundo seu plan docente, e seguindo a normativa da Comisión.

Actividades formativas 2023/2024

 

Actividade Duración Carácter Descrición
Xornadas de Orientación a os novos doutorandos 4 horas Obrigatorio O coordinador do programa organizará unha sesión informativa a través de vídeo conferencia no primeiro trimestre de cada curso académico que terá como finalidade dar a benvida aos novos estudantes así como facilitarlles detalles sobre a organización do programa, recursos dispoñibles, grupos de investigación existentes na Universidade de Vigo, bolsas e axudas, posibilidades de mobilidade e inserción laboral, convenios e acordos con outros centros universitarios e institucións, etc.
Curso de comunicación escrita en inglés académico 20 horas Optativo Actividade transversal de segundo ano
Técnicas de comunicación en público 10 horas Optativo Actividade transversal de segundo ano
Seminarios de investigación organizados polos grupos de investigación 12 horas Obrigatorio Nestes seminarios analizaranse os distintos procedementos de análise estatística, fases e metodoloxías para afrontar unha investigación no campo da educación, deporte e a saúde.
Participación en congresos/seminarios especializados 36 hora Obrigatorio Os doutorandos participarán naqueles Congresos e Xornadas nacionais e internacionais, recomendados pola CAPD, presentando Comunicacións e/ou posters. Cada ano o programa de doutoramento fará público a listaxe de Congresos que se recomendarán, incluíndo congresos nacionais e internacionais.
Encontro entre investigadores do programa 12 horas Obrigatorio Este encontro ten como meta facilitar aos doutorandos o contacto con experiencias de investigación e investigadores. Seguirase un esquema de investigación na súa presentación: obxectivos, marco teórico, deseño de investigación, resultados, discusión e cuestións éticas e de transferencia do coñecemento.
Promoción de mobilidade 720 horas Optativo Os doutorandos deberán realizar estadías formativas de investigación en Universidades nacionais ou estranxeiras, a fin de mellorar e ampliar a súa formación investigadora e o coñecemento de liñas e tendencias no ámbito de estudo ao que se refire a súa tese de doutoramento.
Curso de Xestión Bibliográfica 20 horas Optativo Actividade transversal de primeiro ano
Conferencias de investigación realizadas polos grupos de investigación ou profesores convidados ao redor de temas concretos 4 horas Obrigatorio Estas conferencias, serán organizadas por un equipo de investigación do grupo e consistirá nunha charla sobre as limitacións ás que deberá facer fronte o investigador e serán impartidas por un investigador de recoñecido prestixio no ámbito da Educación, Deporte e Saúde.