O programa de doutoramento na Universidade de Vigo integrase na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra) compartindo espazos e equipamentos coas outras titulacións do devandito centro.

Na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra), nestes momentos as infraestruturas e equipamentos son adecuados para o desenvolvemento dos ensinos actuais e para o do Programa de Doutoramento. A continuación detállase os máis relevantes para a docencia e a aprendizaxe:

  • Infraestruturas. Aulas de diverso tamaño e capacidade (desde 40-45 a 110 postos de traballo), Seminarios (10-15 postos), Laboratorios con dotación específica (Novas Tecnoloxías, Ciencias Naturais, Artes Plásticas, Fisioloxía e Biomecánica), Aulas específicas (música, informática), Instalacións deportivas (Ximnasio, Pista de atletismo, Tatami, Pavillón polideportivo), Almacéns de material deportivo. Estas infraestruturas observan os requisitos de accesibilidade universal.
  • Equipamento e recursos tecnolóxicos: as aulas contan con equipos informáticos e de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia, acceso a Internet por cable e rede wifi. Algunha delas posúe lousa dixital interactiva. A conexión inalámbrica á rede da Universidade e, a través dela, a Internet é un servizo dispoñible para todos os membros da comunidade universitaria mediante clave vinculada á súa conta de correo persoal proporcionada pola propia universidade. Ademais, como apoio á actividade docente presencial das distintas materias, a Universidade de Vigo pon a disposición do profesorado e alumnado a plataforma de teleformación TEMA, baseada na plataforma Caroline nos seus inicios e con tendencia a migrar a Moodle.
  • Outros recursos materiais. Ademais das infraestruturas e dotacións situadas en espazos concretos de docencia e aprendizaxe, existe un material diverso que pode ser utilizado por profesorado e estudantes durante a súa actividade no centro. O uso deste material é controlado polo servizo de Conserxería da Facultade mediante un sistema que inclúe o compromiso para unha utilización adecuada por parte do usuario. O material dispoñible consiste en: computadores portátiles, proxectores dixitais, reprodutores de vídeo en diversos formatos, monitores, cables de conexión, proxector de diapositivas, retroproxector portátil, lectores DVD portátiles, etc.
  • Despachos de billetes de almacenaxe. Os alumnos matriculados dispoñen de despachos de billetes pechados onde gardar os seus materiais e ferramentas de traballo e outras pertenzas persoais.
  • Servizo de reprografía. O centro dispón de maquinas de reprografía de uso libre en todas as plantas. O seu uso xestiónase a través de código ou cartón de fotocopias. Con todo a 100 metros da facultade atópase un posto de reprografía central do campus xestionada por unha empresa externa.
  • Servizo de cafetería e restauración. O centro non dispón de servizo de cafetería nin restauración, para suplir esta necesidade situáronse na planta baixa e na primeira planta, maquinas de café, bebida e alimentos para toda a comunidade. Con todo a 100 metros da facultade atópanse dous postos de cafetería e restauración central do campus xestionadas por unha empresa externa.
  • Servizo de Biblioteca. A universidade optou por centralizar o servizo de biblioteca que se atopa no edificio central do campus a 100 m da Facultade. Nela disponse de computadores para acceso a Internet, bases de datos e catálogos; lectores/reprodutores de microformas; aparello de vídeo e televisión; fotocopiadoras; Servizo de fotodocumentación e préstamo interbibliotecario; Servizo de información e asistencia sobre localización de fondos e manexo do Catálogo automatizado; Servizo de adquisicións e Servizo de préstamo. As salas están dotadas de equipos informáticos para consulta e traballo así como de rede wifi e as necesarias conexións á rede eléctrica para poder converter todos os postos de lectura en postos de traballo cun equipo informático.

Ademais, existe a posibilidade de acceder a todos aqueles recursos de información aloxados en servidores remotos consorciados polas tres universidades galegas e dispoñibles para todos os membros da comunidade universitaria galega mediante o Consorcio BUGALICIA que inclúe bases de datos, paquetes de revistas e libros electrónicos así como as ferramentas SFX que permite a interconexión entre distintos sistemas de información ou RefWork para xestionar referencias bibliográficas en liña. Impártense tamén cursos de formación de usuarios para os alumnos dos distintos ciclos e para os docentes sobre a utilización dos recursos en rede (por exemplo o programa Refwords).