Competencia básica 11 (CB11)
Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados co devandito campo.

Competencia básica 12 (CB12)
Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación ou creación.

Competencia básica 13 (CB13)
Capacidade para contribuír á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal.

Competencia básica 14 (CB14)
Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.

Competencia básica 15 (CB15)
Capacidade de comunicación coa comunidade académica e científica e coa sociedade en xeral acerca dos seus ámbitos de coñecemento nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.

Competencia básica 16 (CB16)
Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.

 

Capacidade 1 (CA01)
Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.

Capacidade 2 (CA02)
Atopar as preguntas craves que hai que responder para resolver un problema complexo.

Capacidade 3 (CA03)
Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.

Capacidade 4 (CA04)
Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinar.

Capacidade 5 (CA05)
Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.

Capacidade 6 (CA06)
A crítica e defensa intelectual de solucións.

 

Competencia específica 1 (CE1)
Manexar as técnicas cualitativas e cuantitativas necesarias para o deseño de experimentos no ámbito da Educación, do Deporte ou da Saúde.

Competencia específica 2 (CE2)
Coñecer en detalle a fronteira do coñecemento no ámbito de realización da Tese Doutoral e ser capaz de identificar os principais retos de investigación dentro do mesmo.

Competencia específica 3 (CE3)
Demostrar unha comprensión sistemática nalgunha das especialidades da educación, deporte e saúde, así como un dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados coas devanditas especialidades.

Competencia específica 4 (CE4)
Concibir, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación con seriedade académica.

Competencia específica 5 (CE5)
Realizar unha contribución a través dunha investigación orixinal que amplíe as fronteiras do coñecemento nalgunha das liñas de investigación, desenvolvendo un corpus substancial do que, polo menos parte, mereza a publicación referenciada a nivel nacional ou internacional.

Competencia específica 6 (CE6)
Ser capaz de divulgar a propia investigación en publicacións referenciadas a nivel nacional ou internacional.

Competencia específica 7 (CE7)
Demostrar capacidade para realizar e dirixir investigacións e desenvolvementos relacionados co ámbito da educación, saúde e o deporte.

Competencia xeral 1 (CG1)
Capacidade para contribuír á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal no ámbito da Educación, do Deporte ou da Saúde.

Competencia xeral 2 (CG2)
Capacidade de planificación e elaboración de estudo técnicos no ámbito da Educación, do Deporte ou da Saúde.

Competencia xeral 3 (CG3)
Capacidade para formular xuízos sobre a problemática ética e social, actual e futura, que expón o ámbito da Educación, do Deporte ou da Saúde.

Competencia xeral 4 (CG4)
Sensibilización cara á calidade, o respecto dos recursos no ámbito da Educación, do Deporte ou da Saúde.

Competencia transversal 1 (CT1)
Adquirir a capacidade de organizar e planificar as tarefas e o tempo.

Competencia transversal 2 (CT2)
Comportarse con repecto á diversidade e á multiculturalidade.

Competencia transversal 3 (CT3)
Desenvolver a creatividade.

Competencia transversal 4 (CT4)
Resolver problemas e tomar decisións de forma efectiva.

Competencia transversal 5 (CT5)
Ser capaz de expresarse e comunicarse con eficacia mediante o uso do inglés científico, tanto escrito como falado.